Gốc > Sáng Kiến Kinh Nghiệm > (402 bài)

Xls-small

TKB lần 2

Ngày gửi: 2018-10-26 09:15:46

Xls-small

THỜI KHÓA BIỂU LẦN 1 NĂM 2018...

Ngày gửi: 2018-08-31 07:41:08

Xls-small

THỜI KHÓA BIỂU LẦN 4 (5/3/2018)

Ngày gửi: 2018-02-28 08:34:50

Xls-small

TKB HKII(CHIỀU)

Ngày gửi: 2018-01-03 08:44:42

Xls-small

TKB HKII (SÁNG)

Ngày gửi: 2018-01-03 08:43:28

Xls-small

PCCM và TKB (22/10/2017)

Ngày gửi: 2017-10-19 09:20:16

Xls-small

TKB Tháng 03/2017

Ngày gửi: 2017-03-04 09:39:02

Xls-small

Thời khóa biếu HKII buổi chiề...

Ngày gửi: 2016-12-29 15:51:49

Xls-small

Thời khóa biếu HKII buổi sáng...

Ngày gửi: 2016-12-29 15:51:21

Xls-small

Thời khóa biểu buổi sáng năm ...

Ngày gửi: 2016-12-26 09:45:35

Xls-small

Thời khóa biểu buổi chiều năm...

Ngày gửi: 2016-12-26 09:26:47

Word-logo-small

KH thang 8 - 2015

Ngày gửi: 2015-09-25 09:15:22

Word-logo-small

KHthang 6 - 2015

Ngày gửi: 2015-09-25 09:14:54

Word-logo-small

KH thang 5-2015

Ngày gửi: 2015-09-25 09:14:21

Word-logo-small

Ké hoạch tháng 4 -2015

Ngày gửi: 2015-09-25 09:13:46

Word-logo-small

ke hoạch tháng 3-2015

Ngày gửi: 2015-09-25 09:12:57

Word-logo-small

thang 2

Ngày gửi: 2015-09-25 09:10:33

Word-logo-small

Ke hoach thang 1-2015

Ngày gửi: 2015-09-25 09:10:01

Word-logo-small

Qui chế Thi đua, khen thưởng

Ngày gửi: 2015-09-25 09:05:00

Word-logo-small

Báo cáo tổng kết kê hoạch năm...

Ngày gửi: 2015-09-25 09:01:37

Xls-small

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU HỌC...

Ngày gửi: 2015-01-09 16:04:02

Xls-small

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG HỌC ...

Ngày gửi: 2015-01-09 16:03:15

Xls-small

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC KỲ ...

Ngày gửi: 2015-01-09 15:55:13

Xls-small

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI C...

Ngày gửi: 2015-01-09 15:53:50

Xls-small

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI C...

Ngày gửi: 2015-01-09 15:52:51

Xls-small

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI M...

Ngày gửi: 2015-01-09 15:27:36

Word-logo-small

ke hoach kiem tra noi bo

Ngày gửi: 2014-12-22 15:10:15

Word-logo-small

ke hoach hoat dong hoi khuyen...

Ngày gửi: 2014-12-22 15:04:09

Word-logo-small

ke hoạch thang 12

Ngày gửi: 2014-12-22 15:01:33

Word-logo-small

ke hoach thang 11

Ngày gửi: 2014-12-22 15:00:59

Word-logo-small

ke hoach thang 10

Ngày gửi: 2014-12-22 15:00:24

Word-logo-small

ke hoach thang 9

Ngày gửi: 2014-12-22 14:59:37

Word-logo-small

bao cao thanh tich chi bo

Ngày gửi: 2014-12-22 14:58:13

Word-logo-small

ho so dai hoi chi bo nhiênmj ...

Ngày gửi: 2014-12-22 14:55:36

Word-logo-small

ho so dai hoi chi bo

Ngày gửi: 2014-12-09 10:11:51

Xls-small

THỜI KHÓA BIỂU BUỎI CHIỀU HỌC...

Ngày gửi: 2014-12-06 14:18:29