TKB LẦN 2 ÁP DỤNG 4/10/2021

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường Thcs Nguyễn Trãi
Ngày gửi: 10h:08' 02-10-2021
Dung lượng: 44.2 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
"THCS NGUYỄN TRÃI
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1" THỜI KHOÁ BIỂU LẦN 2
BUỔI SÁNG
Thực hiện từ ngày 04 tháng 10 năm 2021

THỨ TIẾT HÒA PHONG NG THÚY MỸ DŨNG NHA H THÚY TÔ THỦY HÙNG VÂN SINH TUÂN HỒNG TH TRANG NG BÌNH QUANG M BÌNH GIANG HƯƠNG HÂN V TRANG PHƯỢNG VINH HẠNH NG HẰNG YẾN HƯNG LAN NGỤY HẰNG Đ HẰNG TUYỀN TR THỦY HUYỀN ĐẠT HẠNH KÝ
2 1 ChCờ - 6B ChCờ - 9C ChCờ - 6D ChCờ - 7A ChCờ - 7C ChCờ - 7B ChCờ - 9A ChCờ - 8C ChCờ - 8A ChCờ - 6A ChCờ - 7E ChCờ - 7D ChCờ - 9B ChCờ - 8B ChCờ - 9D ChCờ - 6C ChCờ - 8D
2 Toán - 8D Toán - 9C Tin - 7C NNgữ - 7A NNgữ - 9A NNgữ - 8B TD - 9B TD - 6C Nhạc - 9D MT - 7E Văn - 6D Văn - 7D Sử - 6B Địa - 7B Sinh - 8C Hóa - 8A Lí - 6A
3 Toán - 6C Toán - 6B Toán - 7B GDCD - 8B Tin - 9C NNgữ - 7C NNgữ - 9B NNgữ - 8A Văn - 8D Văn - 7E Văn - 9A Văn - 7D Văn - 9D Sử - 6D GDCD - 7A Hóa - 6A Hóa - 8C
4 Toán - 7E Toán - 8A Toán - 7D Tin - 7A Tin - 8C NNgữ - 6C TD - 8B TD - 7C Nhạc - 9B MT - 7B Văn - 6B Văn - 9C Sử - 8D Địa - 9A Địa - 6D Sinh - 6A Hóa - 9D
5 Toán - 7E Toán - 8B Toán - 8C Toán - 9D Tin - 9A Tin - 6B NNgữ - 7B NNgữ - 9C MT - 6D Văn - 8D Văn - 7A Sử - 6C Sử - 9B Địa - 6A Địa - 7C Sinh - 8A CNghệ - 7D
3 1 Toán - 6D Toán - 8C Toán - 7D Tin - 8A NNgữ - 9A NNgữ - 8B TD - 9B TD - 7C Nhạc - 7B Văn - 8D Văn - 6C Văn - 7A Sử - 6A Địa - 9C CNghệ - 7E Lí - 6B Lí - 9D
2 Toán - 8C Toán - 7A NNgữ - 6D TD - 6A TD - 7D Nhạc - 9A MT - 6C Văn - 8D Văn - 9C Văn - 9D Sử - 8B GDCD - 7B Sinh - 7C Hóa - 6B CNghệ - 8A Lí - 9B Lí - 7E
3 Toán - 9B Toán - 7B Tin - 6C NNgữ - 7D NNgữ - 8C TD - 8D TD - 7A MT - 6A Văn - 8B Văn - 6D Sử - 7E Sử - 9C Sinh - 9D Sinh - 6B Hóa - 9A Lí - 8A Lí - 7C
4 Toán - 9B Toán - 8D Tin - 6A NNgữ - 7E TD - 8A GDCD - 6B MT - 8B GDCD - 7C Văn - 6D Văn - 9D Sử - 6C Sử - 9A Sinh - 7B Sinh - 9C Sinh - 8C CNghệ - 7D Lí - 7A
5 Toán - 6C Toán - 6A Toán - 7C Tin - 6D NNgữ - 9D NNgữ - 8D Nhạc - 9C GDCD - 9A GDCD - 7D Văn - 6B Sử - 7B Sử - 8C Sinh - 7E Sinh - 9B Sinh - 8A Lí - 8B CNghệ - 7A
4 1 Toán - 6B Toán - 7D Toán - 9D Tin - 7E NNgữ - 7C NNgữ - 9B TD - 8B MT - 8A Văn - 7B GDCD - 8D Sử - 7A Sử - 6A Địa - 8C Hóa - 9A CNghệ - 6D Lí - 6C CNghệ - 9C
2 Toán - 8B Toán - 6A Toán - 7D GDCD - 8A NNgữ - 6B NNgữ - 7E NNgữ - 8C Nhạc - 8D Văn - 7B Văn - 7C Văn - 9D Sử - 6D Địa - 7A Sinh - 9C Hóa - 9B Hóa - 6C Lí - 9A
3 Toán - 7A Tin - 8D NNgữ - 7B NNgữ - 7D NNgữ - 6D TD - 9A Nhạc - 6A GDCD - 9D Văn - 7E Văn - 8C Văn - 9B Sử - 8A Sử - 6B Sinh - 6C Sinh - 8B Lí - 9C CNghệ - 7C
4 Toán - 6D Toán - 8D Toán - 7A Toán - 9C Tin - 7D NNgữ - 6A NNgữ - 8A TD - 9D Nhạc - 8B MT - 8C Văn - 6C Văn - 9B Sử - 7E Địa - 7C Sinh - 9A Sinh - 6B CNghệ - 7B
5 Toán - 9B Tin - 8B NNgữ - 9C Nhạc - 8C Văn - 8A Sinh - 9D Sinh - 8D CNghệ - 9A
5 1 Toán - 7E Toán - 6A Toán - 7C NNgữ - 7B TD - 8D TD - 6C Nhạc - 7D MT - 7A Văn - 6B Văn - 9A Văn - 8C Văn - 9B Sử - 9D Địa - 9C Hóa - 8B CNghệ - 8A Lí - 6D
2 Toán - 7E Toán - 6C Toán - 7C Toán - 9D Tin - 8C NNgữ - 6B NNgữ - 9B TD - 8A TD - 7B Nhạc - 7A Văn - 6A Văn - 9C Văn - 7D Sử - 8D Địa - 8B Hóa - 6D Lí - 9A
3 Toán - 6B Toán - 7A Toán - 9A Tin - 7C Tin - 8B NNgữ - 6C NNgữ - 9D TD - 8C GDCD - 6A MT - 7D Văn - 9C Văn - 8A Địa - 9B Sinh - 7E Sinh - 6D Lí - 8D Lí - 7B
4 Toán - 8A Toán - 8D Toán - 9A Tin - 7B NNgữ - 6A TD - 6B TD - 6D GDCD - 9B Văn - 7C Văn - 9D Sử - 8C Sinh - 7A CNghệ - 7E CNghệ - 6C CNghệ - 8B Lí - 9C Lí - 7D
5 Toán - 8B TN-HN - 6B Toán - 7B Tin - 9B NNgữ - 7E TN-HN - 6D Nhạc - 7C MT - 8D GDCD - 8C TN-HN - 6A Địa - 8A Sinh - 7D Sinh - 9A Hóa - 9C TN-HN - 6C Lí - 9D CNghệ - 7A
6 1 Toán - 8B Toán - 7B Toán - 9A Tin - 7E NNgữ - 9C NNgữ - 8C TD - 6B TD - 6D Nhạc - 8A Văn - 6C Văn - 7A Văn - 9B Sử - 7C Địa - 9D Địa - 7D CNghệ - 6A CNghệ - 8D
2 Toán - 6D Tin - 8D NNgữ - 6C NNgữ - 7D TD - 9C TD - 7E Nhạc - 6B MT - 7C Văn - 6A Văn - 7B Văn - 9A Sử - 8B Địa - 9B Sinh - 7A Hóa - 8A Lí - 8C CNghệ - 9D
3 Toán - 7C Toán - 9C Tin - 7B NNgữ - 7A NNgữ - 9D NNgữ - 8D Nhạc - 6C Văn - 6A Văn - 9A Văn - 8C Văn - 8A Địa - 7E Sinh - 7D Sinh - 6D CNghệ - 6B CNghệ - 8B CNghệ - 9B
4 Toán - 9B Toán - 9C Tin - 9A Tin - 7D NNgữ - 6A NNgữ - 8A TD - 9D Nhạc - 6D MT - 6B Văn - 8B Văn - 7E Văn - 8C Sử - 7A Địa - 8D Sinh - 7C Sinh - 6C CNghệ - 7B
5 Tin - 9D Tin - 8A NNgữ - 9A NNgữ - 8B GDCD - 9C Văn - 7E Sử - 7D Địa - 7A Sinh - 7B Sinh - 9B Hóa - 8D CNghệ - 8C CNghệ - 7C
7 1 Toán - 8A Toán - 8C Tin - 7A NNgữ - 7C TD - 9C TD - 7D GDCD - 6C Văn -
 
Gửi ý kiến