TKB lần 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường Thcs Nguyễn Trãi
Ngày gửi: 09h:15' 26-10-2018
Dung lượng: 87.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Nguyễn Trãi THỜI KHÓA BIỂU (Lần 2)
Học kỳ 1 Có giá trị từ ngày 22/10/2018
Năm học 2018-2019

Ngày Tiết 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C 9D
Thứ 2 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ
2 "Công nghệ
(Tuyền)" "Toán
(Dũng)" "Tin học
(Thúy)" "Thể dục
(Sinh)" "Văn học
(Phượng)" "GDCD
(V.Trang)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Toán
(Mỹ)" "Lịch sử
(Vinh)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Văn học
(Giang)" "Toán
(Phong)" "Địa lý
(Yến)" "Công nghệ
(Tr.Thủy)" "Nhạc
(Hồng)" "Thể dục
(Tuân)"
3 "Lịch sử
(Hạnh)" "Toán
(Dũng)" "Công nghệ
(Vi)" "Tin học
(Thúy)" "Văn học
(Phượng)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Thể dục
(Sinh)" "Tin học
(Nha)" "Thể dục
(Tuân)" "Nhạc
(Hồng)" "Văn học
(Giang)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Sinh vật
(T.Hằng)" "Địa lý
(Yến)" "Toán
(Hòa)" "Vật lý
(Tr.Thủy)"
4 "Văn học
(V.Trang)" "Công nghệ
(Tuyền)" "Sinh vật
(Lan)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "Toán
(Mỹ)" "Lịch sử
(Hạnh)" "Công nghệ
(Hằng)" "Văn học
(Phượng)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Toán
(Phong)" "Lịch sử
(Vinh)" "Văn học
(Giang)" "Tin học
(Nha)" "Văn học
(Hương)" "Toán
(Hòa)" "Sinh vật
(T.Hằng)"
5 "Sinh vật
(Lan)" "Văn học
(V.Trang)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "Toán
(Dũng)" "Vật lý
(Vi)" "Tin học
(Thúy)" "Toán
(Mỹ)" "Văn học
(Phượng)" "Toán
(Phong)" "Hóa học
(Hằng)" "Sinh vật
(T.Hằng)" "Văn học
(Giang)" "Hóa học
(Tuyền)" "Tin học
(Nha)" "Văn học
(Hương)" "Toán
(Hòa)"
Thứ 3 1 "Văn học
(V.Trang)" "Tin học
(Thúy)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "Thể dục
(Sinh)" "Nhạc
(T.Trang)" "Địa lý
(Ng.Hằng)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Mỹ thuật
(Ng.Bình)" "Văn học
(Giang)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "GDCD
(Hương)" "Công nghệ
(Vi)" "Vật lý
(Tr.Thủy)" "Địa lý
(Yến)" "Sinh vật
(T.Hằng)" "Thể dục
(Tuân)"
2 "Văn học
(V.Trang)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "Thể dục
(Sinh)" "Toán
(Dũng)" "Mỹ thuật
(Ng.Bình)" "Nhạc
(T.Trang)" "Tin học
(Thúy)" "Địa lý
(Ng.Hằng)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Văn học
(Giang)" "Công nghệ
(Vi)" "Thể dục
(Tuân)" "Công nghệ
(Tr.Thủy)" "Sinh vật
(T.Hằng)" "Tin học
(Nha)" "Ngoại ngữ
(Vân)"
3 "Nhạc
(T.Trang)" "Toán
(Dũng)" "Vật lý
(Vi)" "Sinh vật
(Lan)" "Địa lý
(Ng.Hằng)" "Toán
(Mỹ)" "Lịch sử
(Hạnh)" "Thể dục
(Sinh)" "Tin học
(Nha)" "Địa lý
(Yến)" "Sinh vật
(T.Hằng)" "Văn học
(Giang)" "GDCD
(Hồng)" "Văn học
(Hương)" "Toán
(Hòa)" "Hóa học
(Tuyền)"
4 "Toán
(Dũng)" "Lịch sử
(Hạnh)" "Sinh vật
(Lan)" "Văn học
(V.Trang)" "Văn học
(Phượng)" "Thể dục
(Sinh)" "Toán
(Mỹ)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Mỹ thuật
(Ng.Bình)" "Tin học
(Nha)" "Vật lý
(Tr.Thủy)" "Nhạc
(Hồng)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Văn học
(Hương)" "Thể dục
(Tuân)" "Toán
(Hòa)"
5 "Toán
(Dũng)" "Sinh vật
(Lan)" "Công nghệ
(Vi)" "Địa lý
(Ng.Hằng)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Văn học
(Phượng)" "Toán
(Mỹ)" "Lịch sử
(Hạnh)" "Nhạc
(Hồng)" "Vật lý
(Tr.Thủy)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Mỹ thuật
(Ng.Bình)" "Toán
(Hòa)" "Hóa học
(Tuyền)" "Văn học
(Hương)" "Tin học
(Nha)"
Thứ 4 1 "Vật lý
(Vi)" "Toán
(Dũng)" "GDCD
(Ng.Bình)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "Thể dục
(Sinh)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Địa lý
(Ng.Hằng)" "Nhạc
(T.Trang)" "Địa lý
(Yến)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Văn học
(Giang)" "Toán
(Phong)" "Văn học
(Hân)" "Vật lý
(Tr.Thủy)" "Hóa học
(Tuyền)" "Sinh vật
(T.Hằng)"
2 "Toán
(Dũng)" "Thể dục
(Sinh)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "Mỹ thuật
(Ng.Bình)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Văn học
(Phượng)" "Nhạc
(T.Trang)" "Lịch sử
(Hạnh)" "Văn học
(Giang)" "Sinh vật
(T.Hằng)" "Tin học
(Nha)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Văn học
(Hân)" "Hóa học
(Tuyền)" "Vật lý
(Tr.Thủy)" "Địa lý
(Yến)"
3 "Thể dục
(Sinh)" "Nhạc
(T.Trang)" "Toán
(Dũng)" "Công nghệ
(Vi)" "Lịch sử
(Hạnh)" "Địa lý
(Ng.Hằng)" "Văn học
(Phượng)" "Tin học
(Nha)" "Toán
(Phong)" "Lịch sử
(Vinh)" "Hóa học
(Hằng)" "Vật lý
(Tr.Thủy)" "Toán
(Hòa)" "Văn học
(Hương)" "Địa lý
(Yến)" "Văn học
(Hân)"
4 "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "GDCD
(Ng.Bình)" "Toán
(Dũng)" "Vật lý
(Vi)" "Địa lý
(Ng.Hằng)" "Thể dục
(Sinh)" "Lịch sử
(Hạnh)" "Văn học
(Phượng)" "Tin học
(Nha)" "Toán
(Phong)" "Nhạc
(Hồng)" "Hóa học
(Hằng)" "Lịch sử
(Vinh)" "Toán
(Hòa)" "Văn học
(Hương)" "Công nghệ
(Tr.Thủy)"
5 "Tin học
(Nha)" "Nhạc
(Hồng)" "Toán
(Hòa)" "Lịch sử
(Vinh)"
Thứ 5 1 "GDCD
(Tuyền)" "Vật lý
(Vi)" "Văn học
(Hân)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "Thể dục
(Sinh)" "Mỹ thuật
(Ng.Bình)" "Tin học
(Thúy)" "Địa lý
(Ng.Hằng)" "Thể dục
(Tuân)" "Hóa học
(Hằng)" "Văn học
(Giang)" "Toán
(Phong)" "Địa lý
(Yến)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Văn học
(Hương)" "Vật lý
(Tr.Thủy)"
2 "Toán
(Dũng)" "Công nghệ
(Tuyền)" "Văn học
(Hân)" "Công nghệ
(Vi)" "GDCD
(Lan)" "Tin học
(Thúy)" "Sinh vật
(Hưng)" "Thể dục
(Sinh
 
Gửi ý kiến