Bài 31. Trao đổi chất

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường Thcs Nguyễn Trãi
Ngày gửi: 18h:17' 07-12-2010
Dung lượng: 4.8 MB
Số lượt tải: 85
Số lượt thích: 0 người
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
MÔN SINH HỌC LỚP 8
chương 6: trao đổi chất và năng lượng
Bài 31 tiết 32 :trao đổi chất
Kiểm tra bài cũ
Một cơ thể sống muốn " Lớn lên , sinh sản và phát triển được" là nhờ hoạt động nào dưới đây ?
a. Sự Trao đổi chất
b. Sự tiêu hóa
c. sự hô hấp
d. Sự bài tiết
1. Chức năng của hệ Tuần hoàn là:
A.Vận chuyển các chất dinh dưỡng,các chất cần thiết khác và các chất thải, đồng thời vận chuyển O2 và CO2 .
B. Vận chuyển O2 và các chất dinh dưỡng, chất cần thiết cho cơ thể.
C. Vận chuyển CO2 và các chất thải.
2. Chức năng của hệ Hô hấp là:
A. Lấy khí O2 từ không khí cung cấp cho cơ thể.
B. Thải khí CO2 trong cơ thể ra môi trường ngoài.
C. Cung cấp O2 cho các tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.
3. Chức năng của hệ Tiêu hoá là:
A. Ăn, uống và biến đổi thức ăn về mặt cơ học.
B. Biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng đơn giản nhất giúp cơ thể hấp thụ qua thành ruột và thải bỏ các chất dư thừa không thể hấp thụ được.
C. Biến đổi thức ăn về mặt hoá học và thải bỏ chất dư thừa.


chương 6: trao đổi chất và năng lượng
Bài 31 tiết 32 :trao đổi chất
I. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường1. Cơ thể đã lấy những chất gì từ môi trường ?

Nước , thức ăn , Oxi , muối khoáng

2.Cơ thể thải ra môi trường những chất gì ?

Khí cácbonic ,chất thải
( phân và nước tiểu)
H 31-1. Sơ đồ trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường
Môi trường ngoài
Cơ thể
Hệ hô hấp
Hệ tiêu hoá
Hệ bài tiết
Hệ tuần hoàn
Môi trường trong
Ôxi
Thức ăn, nước
muối khoáng
CO2
Phân
Nước tiểu
Hình 31-1. Sơ đồ trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường
Phiếu học tập số 1
Vai trò một số hệ cơ quan trong trao đổi chất
Lấy khí Oxi và thải khí Cácbonic
Lấy thức ăn từ môi trường ngoài vào biến đổi thành chất dinh dưỡng và thải các chất thừa qua hậu môn
Vận chuyển oxi và chất dinh dưỡng tới tế bào và vận chuyển khí Cácbonic tới phổi , chất thải tới cơ quan bài tiết
Lọc từ máu các chất thải bài tiết qua nước tiểu
Kết luận


ở cấp độ cơ thể, môi trường ngoài cung cấp thức ăn, nước, muối khoáng và ôxi qua hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, đồng thời tiếp nhận chất bã, sản phẩm phân huỷ và khí CO2 từ cơ thể thải ra
II. Trao đổi chất giữa Tế Bào và môi trường trong
Nước mô
(huyết tương, bạch cầu, và tiểu cầu)
Tế bào
Mao mạch máu
Mao mạch bạch huyết
O2 và các chất dinh dưỡng
CO2 và các chất thải
Môi trường trong cơ thể gồm những thành phần nào?
Gồm :Máu , Nước mô , Bạch huyết
Hình 13-2 quan hệ giữa máu -nước mô-bạch huyết
Năng lượng cho hoạt động sống của cơ thể
1.Máu và nước mô cung cấp những gì cho tế bào ?


Máu và nước mô cung cấp Oxi và chất dinh dưỡng

2. Hoạt động sống của tế bào đã tạo ra những sản phẩm gì?
sản phẩm đó được đổ vào nước mô rồi vào máu được đưa tới đâu?
3. Sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong biểu hiện như thế nào?


Tạo ra năng lượng cho sự trao đổi chất, khí CO2, chất thải: năng lượng cần cho
hoạt động sống, chất thải và CO2 được thải ra ngoài

ở cấp độ tế bào, các chất dinh dưỡng và ôxi tiếp nhận từ máu và nước mô được
Tế bào sử dụng vào hoạt động sống đồng thời các sản phẩm phân huỷ được
Thải vào môi trường trong rồi được cơ quan bài tiết và phổi thải ra ngoàiPhiếu học tập 2
Kết luận
ë cÊp ®é tÕ bµo, c¸c chÊt dinh d­ìng vµ «xi
tiÕp nhËn tõ m¸u vµ n­íc m« ®­îc tÕ bµo sö dông cho c¸c ho¹t ®éng sèng ; ®ång thêi c¸c s¶n phÈm ph©n huû ®­îc th¶i vµo m«i tr­êng trong, ®­a tíi c¬ quan bµi tiÕt, cßn khÝ CO2 ®­îc ®­a tíi phæi ®Ó th¶i ra ngoµi .
Môi trường ngoài
Thải phân
Nước tiểu
Máu
Cơ thể
Tế bào
Mao mạch
Nước mô
CO2
O2
Môi trường trong
Dinh dưỡng
Nước, muối khoáng
III. Mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và trao đổi chất ở cấp độ tế bào1. Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể được thể hiện như thế nào?
Sự trao đổi chất giữa các hệ cơ quan với môi trường ngoài để lấy ôxi,chất dinh dưỡng và thải các sản phẩm thừa ra ngoài
2. Trao đổi chất ở cấp độ tế bào được thực hiện như thế nào?
Giữa tế bào và môi trường trong. Máu chuyển cho tế bào ôxi, dinh dưỡng,tế bào thải vào máu khí cácboníc và các chất thải
3. Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và cấp độ tế bào có mối quan hệ với nhau như thế nào?
Có mối quan hệ mật thiết với nhau không thể tách rời, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển được
4. Nếu một trong hai cấp độ dừng lại thì sẽ có hậu quả gì ?

Cơ thể sẽ chết
Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất
Câu 1.Sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể được thể hiện

a. Cơ thể thu nhận thức ăn, ôxi, nước,muối khoáng từ môi trường ngoài qua hệ tiêu hoá , hô hấp

b. Cơ thể giữ lại toàn bộ các sản phẩm thừa ,khí CO2

c. Cơ thể thải loại những chất cặn bã ,khí CO2 ra ngoài môi trường ngoài qua hệ tiêu hoá , hô hấp , bài tiết

d. Cả a , c đúng


Câu 2. Sự trao đổi chất ở cấp độ tế bào biểu hiện ở
a. Tế bào trao đổi chất với môi trường trong

b. Môi trường trong cung cấp Ôxi và dinh dưỡng cho tế bào

c. Tế bào thải vào máu khí cácbonic và sản phẩm bài tiết

d. Cả a , b , c đúng
Câu3. Những chất được máu và nước mô vận chuyển đến tế bào là:

a. khí cácbonic va muối khoáng

b. Prôtêin ,gluxit,chất thải

c. Các chất dinh dưỡng và ôxi

d. Cả a , b đúng
Câu 4.Tế bào thải vào môi trường trong các sản phẩm là

a. Khí cácboníc và chất dinh dưỡng

b. Khi cácbonic và chất cặn bã

c. khí ôxi và khí cácboníc

d. Khí ôxi và chất cặn bã
Câu 5.
quan sát tranh và điền chú thích.
Hãy ghi tên các chất mà cơ thể lấy vào và thải ra môi trường
Nước tiểu
Phân
Khí O2
Khí CO2
Dinh dưỡng và muối khoáng
4
5
Dặn dò


- Học thuộc ghi nhớ SGK Tr 101
- Trả lời câu hỏi 1, 2 , 3 SGK
- Đọc trước bài "Chuyển Hoá"
CHÀO TẠM BIỆT CÁC EM
 
Gửi ý kiến