THỜI KHÓA BIỂU LẦN 4 (5/3/2018)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường Thcs Nguyễn Trãi
Ngày gửi: 08h:34' 28-02-2018
Dung lượng: 175.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Nguyễn Trãi THỜI KHÓA BIỂU (Lần 4)
Học kỳ 2 Có giá trị từ ngày 05/03/2018
Năm học 2017-2018

Ngày Tiết 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C 9D
Thứ 2 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ
2 "Lịch sử
(Hạnh)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Toán
(Mỹ)" "Sinh vật
(Lan)" "Văn học
(Hương)" "Toán
(Phong)" "Thể dục
(Tuân)" "Địa lý
(Yến)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Văn học
(Hân)" "Nhạc
(Hồng)" "Lịch sử
(Vinh)" "Thể dục
(Sinh)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "Toán
(Dũng)" "Địa lý
(Ng.Hằng)"
3 "Địa lý
(Yến)" "Văn học
(Phượng)" "Toán
(Mỹ)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Thể dục
(Tuân)" "Toán
(Phong)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Sinh vật
(T.Hằng)" "Nhạc
(Hồng)" "Văn học
(Hân)" "Thể dục
(Sinh)" "Văn học
(Giang)" "Hóa học
(Hằng)" "Sinh vật
(Lan)" "GDCD
(Hạnh)"
4 "Vật lý
(Tr.Thủy)" "Văn học
(Phượng)" "Tin học
(Thúy)" "Toán
(Mỹ)" "Lịch sử
(Hạnh)" "Địa lý
(Yến)" "Văn học
(Hương)" "Văn học
(Giang)" "Thể dục
(Sinh)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Văn học
(Hân)" "Toán
(Hòa)" "Toán
(Dũng)" "Địa lý
(Ng.Hằng)" "Lịch sử
(Vinh)" "Văn học
(V.Trang)"
5 "Sinh vật
(T.Hằng)" "Toán
(Mỹ)" "Văn học
(Phượng)" "Tin học
(Thúy)" "Vật lý
(Tr.Thủy)" "Sinh vật
(Hằng)" "GDCD
(Hương)" "Toán
(Phong)" "Văn học
(Hân)" "Địa lý
(Ng.Hằng)" "Toán
(Hòa)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Lịch sử
(Vinh)" "Văn học
(Giang)" "Văn học
(V.Trang)" "Toán
(Dũng)"
Thứ 3 1 "Công nghệ
(Hân)" "Vật lý
(Tr.Thủy)" "Địa lý
(Yến)" "Tin học
(Thúy)" "Nhạc
(T.Trang)" "Công nghệ
(Tuyền)" "Văn học
(Hương)" "Văn học
(Giang)" "Vật lý
(Vi)" "Mỹ thuật
(Ng.Bình)" "Sinh vật
(T.Hằng)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Lịch sử
(Vinh)" "Toán
(Dũng)" "Thể dục
(Sinh)"
2 "Mỹ thuật
(Ng.Bình)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Vật lý
(Tr.Thủy)" "Toán
(Mỹ)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Nhạc
(T.Trang)" "Văn học
(Hương)" "Địa lý
(Yến)" "Hóa học
(Tuyền)" "Sinh vật
(T.Hằng)" "Toán
(Hòa)" "Vật lý
(Vi)" "Thể dục
(Sinh)" "GDCD
(Giang)" "Lịch sử
(Vinh)" "Tin học
(Nha)"
3 "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Tin học
(Thúy)" "Văn học
(Phượng)" "Toán
(Mỹ)" "Địa lý
(Yến)" "Lịch sử
(Hạnh)" "Nhạc
(T.Trang)" "Vật lý
(Tr.Thủy)" "Văn học
(Hân)" "Tin học
(Nha)" "Hóa học
(Tuyền)" "Toán
(Hòa)" "Vật lý
(Vi)" "Toán
(Dũng)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "Lịch sử
(Vinh)"
4 "Toán
(Mỹ)" "GDCD
(T.Trang)" "Văn học
(Phượng)" "Sinh vật
(Lan)" "Văn học
(Hương)" "Tin học
(Thúy)" "Mỹ thuật
(Ng.Bình)" "Lịch sử
(Hạnh)" "Văn học
(Hân)" "Thể dục
(Sinh)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Toán
(Hòa)" "Toán
(Dũng)" "Văn học
(Giang)" "Tin học
(Nha)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)"
5 "Toán
(Mỹ)" "Mỹ thuật
(Ng.Bình)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Văn học
(Phượng)" "Văn học
(Hương)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "Công nghệ
(Tuyền)" "Tin học
(Thúy)" "Toán
(Hòa)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Tin học
(Nha)" "Văn học
(Hân)" "Sinh vật
(Lan)" "Văn học
(Giang)" "Công nghệ
(Tr.Thủy)" "Toán
(Dũng)"
Thứ 4 1 "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Công nghệ
(V.Trang)" "Toán
(Mỹ)" "Công nghệ
(Vi)" "Toán
(Phong)" "Thể dục
(Tuân)" "Tin học
(Thúy)" "GDCD
(Hương)" "Mỹ thuật
(Ng.Bình)" "Văn học
(Hân)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Nhạc
(Hồng)" "Sinh vật
(Lan)" "Thể dục
(Sinh)" "Hóa học
(Hằng)" "Toán
(Dũng)"
2 "Công nghệ
(Hân)" "Nhạc
(Hồng)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Thể dục
(Tuân)" "Văn học
(Hương)" "Tin học
(Thúy)" "Toán
(Phong)" "Mỹ thuật
(Ng.Bình)" "Toán
(Hòa)" "Thể dục
(Sinh)" "Công nghệ
(Tr.Thủy)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Toán
(Dũng)" "Sinh vật
(Lan)" "Vật lý
(Vi)" "Tin học
(Nha)"
3 "Văn học
(Phượng)" "Toán
(Mỹ)" "Sinh vật
(Lan)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Văn học
(Hương)" "Sinh vật
(Hưng)" "Thể dục
(Sinh)" "Công nghệ
(Tr.Thủy)" "Toán
(Hòa)" "GDCD
(Hồng)" "Văn học
(Hân)" "Hóa học
(Hằng)" "Tin học
(Nha)" "GDCD
(Hạnh)" "Văn học
(V.Trang)"
4 "Văn học
(Phượng)" "Tin học
(Thúy)" "Lịch sử
(Hạnh)" "Toán
(Mỹ)" "Sinh vật
(Hằng)" "Mỹ thuật
(Ng.Bình)" "Thể dục
(Tuân)" "Sinh vật
(Hưng)" "Thể dục
(Sinh)" "Toán
(Hòa)" "Tin học
(Nha)" "Văn học
(Hân)" "Công nghệ
(Tr.Thủy)" "Toán
(Dũng)" "Văn học
(V.Trang)" "Vật lý
(Vi)"
5 "Ngoại ngữ
(Vân)" "Vật lý
(Vi)" "Toán
(Hòa)" "Mỹ thuật
(Ng.Bình)" "Tin học
(Nha)" "Toán
(Dũng)" "Văn học
(V.Trang)" "Hóa học
(Hằng)"
Thứ 5 1 "Tin học
(Thúy)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Thể dục
(Tuân)" "Công nghệ
(Vi)" "Địa lý
(Yến)" "Văn học
(Hương)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "Toán
(Phong)" "Sinh vật
(T.Hằng)" "Công nghệ
(Tr.Thủy)" "Hóa học
(Tuyền)" "Văn học
(Hân)" "Mỹ thuật
(Ng.Bình)" "Văn học
(Giang)" "Toán
(Dũng)" "Thể dục
(Sinh)"
2 "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Văn học
(Phượng)" "Toán
(Mỹ)" "Vật lý
(Tr.Thủy)" "Tin học
(Thúy)" "Thể dục
(Tuâ
 
Gửi ý kiến