PCCM và TKB (22/10/2017)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường Thcs Nguyễn Trãi
Ngày gửi: 09h:20' 19-10-2017
Dung lượng: 69.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Nguyễn Trãi THỜI KHÓA BIỂU (Lần 2)
Học kỳ 1 Có giá trị từ ngày 22/10/2017
Năm học 2017-2018

Ngày Tiết 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C 9D
Thứ 2 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ
2 "Lịch sử
(Hạnh)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Toán
(Mỹ)" "Tin học
(Thúy)" "GDCD
(Phượng)" "Thể dục
(Tuân)" "Toán
(Phong)" "Công nghệ
(Tuyền)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Văn học
(Hân)" "Lịch sử
(Vinh)" "Sinh vật
(T.Hằng)" "Thể dục
(Sinh)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "Sinh vật
(Lan)" "Nhạc
(Hồng)"
3 "Toán
(Mỹ)" "Văn học
(Phượng)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Sinh vật
(Lan)" "Thể dục
(Tuân)" "Vật lý
(Tr.Thủy)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Sinh vật
(T.Hằng)" "Nhạc
(Hồng)" "Văn học
(Hân)" "Thể dục
(Sinh)" "Toán
(Dũng)" "Địa lý
(Ng.Hằng)" "Lịch sử
(Vinh)" "GDCD
(Hạnh)"
4 "Vật lý
(Tr.Thủy)" "Văn học
(Phượng)" "Sinh vật
(Lan)" "Công nghệ
(Tuyền)" "Tin học
(Thúy)" "Địa lý
(Yến)" "Văn học
(Hương)" "Toán
(Phong)" "Mỹ thuật
(Ng.Bình)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Văn học
(Hân)" "Toán
(Hòa)" "Văn học
(Giang)" "Nhạc
(Hồng)" "Toán
(Dũng)" "Văn học
(V.Trang)"
5 "Nhạc
(Hồng)" "Toán
(Mỹ)" "Tin học
(Thúy)" "Mỹ thuật
(Ng.Bình)" "Toán
(Phong)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "GDCD
(Hương)" "Địa lý
(Yến)" "Lịch sử
(Vinh)" "Địa lý
(Ng.Hằng)" "Toán
(Hòa)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Toán
(Dũng)" "Văn học
(Giang)" "Văn học
(V.Trang)" "Công nghệ
(Tr.Thủy)"
Thứ 3 1 "Công nghệ
(Hân)" "Tin học
(Thúy)" "Địa lý
(Yến)" "Toán
(Mỹ)" "Nhạc
(T.Trang)" "Công nghệ
(Tuyền)" "Văn học
(Hương)" "Văn học
(Giang)" "Địa lý
(Ng.Hằng)" "Mỹ thuật
(Ng.Bình)" "Sinh vật
(T.Hằng)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Toán
(Dũng)" "Vật lý
(Vi)" "Thể dục
(Sinh)"
2 "Mỹ thuật
(Ng.Bình)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Vật lý
(Tr.Thủy)" "Toán
(Mỹ)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Nhạc
(T.Trang)" "Văn học
(Hương)" "Địa lý
(Yến)" "Tin học
(Nha)" "Sinh vật
(T.Hằng)" "Hóa học
(Tuyền)" "Vật lý
(Vi)" "Thể dục
(Sinh)" "GDCD
(Giang)" "Địa lý
(Ng.Hằng)" "Toán
(Dũng)"
3 "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Sinh vật
(T.Hằng)" "Văn học
(Phượng)" "Công nghệ
(Tuyền)" "Tin học
(Thúy)" "Lịch sử
(Hạnh)" "Nhạc
(T.Trang)" "Vật lý
(Tr.Thủy)" "Văn học
(Hân)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Thể dục
(Sinh)" "Toán
(Hòa)" "Vật lý
(Vi)" "Toán
(Dũng)" "Tin học
(Nha)" "Địa lý
(Ng.Hằng)"
4 "Toán
(Mỹ)" "GDCD
(T.Trang)" "Văn học
(Phượng)" "Sinh vật
(Lan)" "Văn học
(Hương)" "Tin học
(Thúy)" "Địa lý
(Yến)" "Lịch sử
(Hạnh)" "Văn học
(Hân)" "Thể dục
(Sinh)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Toán
(Hòa)" "Toán
(Dũng)" "Văn học
(Giang)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "Vật lý
(Vi)"
5 "Toán
(Mỹ)" "Địa lý
(Yến)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Văn học
(Phượng)" "Văn học
(Hương)" "Ngoại ngữ
(M.Bình)" "Lịch sử
(Hạnh)" "Tin học
(Thúy)" "Toán
(Hòa)" "Hóa học
(Tuyền)" "Địa lý
(Ng.Hằng)" "Văn học
(Hân)" "Sinh vật
(Lan)" "Văn học
(Giang)" "Công nghệ
(Tr.Thủy)" "Tin học
(Nha)"
Thứ 4 1 "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Thể dục
(Tuân)" "Toán
(Mỹ)" "Vật lý
(Tr.Thủy)" "Công nghệ
(T.Hằng)" "Mỹ thuật
(Ng.Bình)" "Toán
(Phong)" "GDCD
(Hương)" "Tin học
(Nha)" "Lịch sử
(Vinh)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Nhạc
(Hồng)" "Sinh vật
(Lan)" "Thể dục
(Sinh)" "Vật lý
(Vi)" "Toán
(Dũng)"
2 "Sinh vật
(T.Hằng)" "Toán
(Mỹ)" "Văn học
(Phượng)" "Thể dục
(Tuân)" "Văn học
(Hương)" "Lịch sử
(Hạnh)" "Toán
(Phong)" "Mỹ thuật
(Ng.Bình)" "Văn học
(Hân)" "Thể dục
(Sinh)" "Công nghệ
(Tr.Thủy)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Nhạc
(Hồng)" "Sinh vật
(Lan)" "Toán
(Dũng)" "Tin học
(Nha)"
3 "Văn học
(Phượng)" "Toán
(Mỹ)" "Thể dục
(Tuân)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Ngoại ngữ
(Vân)" "Toán
(Phong)" "Sinh vật
(Hưng)" "Thể dục
(Sinh)" "Công nghệ
(Tr.Thủy)" "Toán
(Hòa)" "Lịch sử
(Vinh)" "Văn học
(Hân)" "Hóa học
(Hằng)" "Vật lý
(Vi)" "GDCD
(Hạnh)" "Toán
(Dũng)"
4 "Văn học
(Phượng)" "Sinh vật
(T.Hằng)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Toán
(Mỹ)" "Sinh vật
(Hằng)" "Thể dục
(Tuân)" "Văn học
(Hương)" "Sinh vật
(Hưng)" "Thể dục
(Sinh)" "Toán
(Hòa)" "Tin học
(Nha)" "Văn học
(Hân)" "Công nghệ
(Tr.Thủy)" "Lịch sử
(Vinh)" "Văn học
(V.Trang)" "Vật lý
(Vi)"
5 "Ngoại ngữ
(Vân)" "Vật lý
(Vi)" "Toán
(Hòa)" "Lịch sử
(Vinh)" "Tin học
(Nha)" "Toán
(Dũng)" "Văn học
(V.Trang)" "Hóa học
(Hằng)"
Thứ 5 1 "Địa lý
(Yến)" "Công nghệ
(V.Trang)" "Thể dục
(Tuân)" "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Sinh vật
(Hằng)" "Văn học
(Hương)" "Tin học
(Thúy)" "Toán
(Phong)" "Toán
(Hòa)" "Tin học
(Nha)" "Vật lý
(Vi)" "Hóa học
(Tuyền)" "Địa lý
(Ng.Hằng)" "Văn học
(Giang)" "Toán
(Dũng)" "Thể dục
(Sinh)"
2 "Ngoại ngữ
(Tô.Thủy)" "Văn học
(Phượng)" "Công nghệ
(Vi)" "Toán
(Mỹ)" "Toán
(Phong)" "Văn học
(Hương)" "Ngoại
 
Gửi ý kiến