Tài liệu điện tử về Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2001

Thí sinh có thể tải tại địa chỉ Tài liệu bao gồm: 1. Thông tư số 11/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 là Thông tư sửa đổi, bổ sung sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT 2. Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 Phần đầu tài liệu này cũng đã hướng dẫn cho thí sinh tìm kiếm thông tin hữu ích một cách nhanh gọn, chính xác...