ON TAP TRAC NGHIEM TOAN 9 HK2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thái Hòa
Ngày gửi: 07h:43' 28-04-2017
Dung lượng: 675.0 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
On tap trac nghiem 2017
Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn ?
A. 3x2 + 2y = -1. B. x – 2y = 1. C. 3x – 2y – z = 0. D. + y = 3.
Câu 2: Cặp số(1;-2) là một nghiệm của phương trình nào sau đây?
A. 2x – y = 0 . B. 2x + y = 1. C. x – 2y = 5 . D. x – 2y = –3.
Câu 3: Hệ phương trình : có bao nhiêu nghiệm?
A. Vô nghiệm. B. Một nghiệm duy nhất. C. Hai nghiệm. D.Vô số nghiệm.
Câu 4: Hệ phương trình vô nghiệm khi :
A. m = - 6 . B. m = 1. C. m = -1. D. m = 6.
Câu 5: Hai hệ phương trình và là tương đương khi k bằng:
A. k = 3. B. k = -3 . C. k = 1. D. k= -1.
Câu 6: Hai số có tổng bằng 1012 và hai lần số lớn cộng số nhỏ bằng 2014. Nếu gọi số lớn là x, số nhỏ là y thì hai số đó là nghiệm của hệ phương trình nào sau :
A.  .B. . C . D. .
Câu 7: Một hình chữ nhật có chu vi là 56 cm, nếu bớt chiều dài 8 cm và tăng gấp đôi chiều rộng thì chu vi hình chữ nhật là 54 cm thì độ dài các cạnh của hình chữ nhật ban đầu là:
A. 9 cm; 19 cm. B. 5 cm; 23 cm. C. 7 cm; 21 cm. D, 6 cm; 22 cm.
Câu 8: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc hai?
A. . B. . C. . D. .
Câu 9: Tìm điểm M thuộc đồ thị hàm số có hoành độ bằng -3.
A. M(-1;1). B. M(-1;2). C. M(-3;-3). D. M(-3;9).
Câu 10: Tìm tất cả các giá trị của a để đồ thị àm số đi qua điểm M(-1;4).
A. a = 4. B. a = -4. C. . D. .
Câu 11: Tìm a để đồ thị hàm số cắt đường thẳng y=6x-3 tại điểm có hoành độ là 1.
A. a=3. B. a=-3. C. a = 1. D. a=-1.
Câu 12: Phương trình nào sau đây không phải là phương trình bậc hai?
A. 2-3x=0. B. 2-x2 =0. C. (m2+1)x2+2x-2=0. D. x2=0.
Câu 13: Tìm m để phương trình có một nghiệm x = 1.
A. m=8. B. m=-8. C. m=-4. D. m=-4.
Câu 14: Phương trình có hệ số a,b,c lần lượt là
A. 1;-3;-2. B. 1;3;2. C. 1; 3;-2. D. 1;3;2.
Câu 15: Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt?
A. . B. . C. D. .
Câu 16: Phương trình có hai nghiệm là
A. x=1 và x=a. B. x=-1 và x=a. C. x=1 và x=-a. D. x=-1 và x=-a.
Câu 17: Tìm m để phương trình có một nghiệm bằng 2 và tìm nghiệm còn lại.
A. m=-4 và x=1. B. m=4 và x=1. C. m=-4 và x=-1. D. m=4 và x=-1.
Câu 18: Tổng hai nghiệm của phương trình bằng
A. -4. B. 4. C. 2. D. -2.
Câu 19: Tìm tất cả các giá trị m để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn .
A. m=-
 
Gửi ý kiến